Klik på mig
Høje-Taastrup Bilaug
 
 
Send til en ven Send til en ven Skriv kommentar til artiklen KommenterAntal "synes om" minus antal "synes ikke så godt om"  Udskriv artiklen Udskriv Af: Information om forfatteren Svend Grønlund , 2013-06-15

Vedtægter

Vedtægter for Høje-Taastrup Bilaug 2013

VEDTÆGTER FOR HØJE-TAASTRUP BILAUG

NAVN OG HJEMSTED

§ 1 Foreningens navn er Høje-Taastrup Bilaug og er hjemhørende i Høje-Taastrup kommune.

FORMÅL

§ 2 Formålet med foreningen er at styrke interessen for bier og biavl og ved gensidig støtte at hjælpe begyndere i gang med biavl. Foreningen er medlem af Danmarks Biavlerforening.

MEDLEMMER

§ 3 Alle fra Høje-Taastrup Kommune og omegn med interesse for biavl og som vil efterleve vedtægterne kan blive medlemmer af foreningen. Medlemskontingentet og andre betingelser for medlemskabet fastsættes af generalforsamlingen og kan være forskelligt for forskellige kategorier af medlemmer.

EKSKLUSION

§ 4 Medlemmer, der direkte skader, modarbejder biavlens interesser eller udviser en for foreningen generende opførsel, kan af bestyrelsen ekskluderes. Eksklusioner kan af begge parter ankes til afgørelse på en generalforsamling.

GENERALFORSAMLINGEN

§ 5 Generalforsamlingen er Bilaugets øverste myndighed og afgør ved simpel majoritet de forslag, der i henhold til dagsordenen forelægges den. Dog kræver vedtægtsændringer 2/3 flertal blandt de fremmødte.

Når generalforsamlingen er lovligt indkaldt, er den beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Afstemninger afholdes skriftligt, blot én af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.

Alle, der er registreret som medlemmer, og ikke er i kontingentrestance eller har anden gæld til foreningen, har stemmeret med en stemme per husstand.

§ 6 Der holdes ordinær generalforsamling i juni, med flg. dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent og vedtagelse af budget
  7. Valg af formand, kasserer, øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf. § 10.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Evt.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen eller 25% af de registrerede medlemmer ønsker det ved skriftligt at angive hvilket emne, der ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage efter det skriftlige ønske er fremsat.

§ 8 Ethvert medlem har ret til at fremsætte forslag til generalforsamlingen (pkt. 5). Forslag skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

§ 9 Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftlig eller pr. e-mail med 14 dages varsel. E-mail sendes kun til medlemmer, der har accepteret, at modtage generalforsamlingsindkaldelse på denne måde. Generalforsamlingen kan ikke træffe afgørelse i sager, der ikke er på dagsordenen, og der kan ikke træffes afgørelse under eventuelt.

Alle anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægts- ændringer 2/3-dels flertal blandt de fremmødte

DEN DAGLIGE LEDELSE OG DRIFT

§ 10 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som alle vælges af generalforsamlingen for to år af gangen, således at formand og 2 medlemmer vælges det ene år (lige årstal), og kasserer og 1 medlem vælges det andet år (ulige årstal). Desuden vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen.

Et bestyrelsesmedlem kan udtræde mod skriftligt at give grunden hertil. Suppleanten træder umiddelbart derefter til.

Suppleanter har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 11 Bestyrelsens sammensætning og beføjelser

a. I det daglige tegnes foreningen af formanden.

b. Som led i den daglige drift disponerer foreningens kasserer over foreningens konti i pengeinstitutter.

c. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

d. Der laves referat fra hvert bestyrelsesmøde.

e. Det er bestyrelsen, der har ansvaret for foreningens drift, dog således at en række opgaver kan delegeres ud til medlemmer udenfor bestyrelsen. Bestyrelsen skal i videst muligt omfang se til at medlemmer, der har hjælp behov til biavlen, får den nødvendige støtte.

§12 Som nyt medlem vil man i det omfang foreningen har ledige stader kunne leje et bistade (uden bier) til opstilling hjemme. Stader udlejes i maks. 1 år og afleveres senest 1. maj. Såfremt der ikke er nye medlemmer, der ønsker at leje ledige stader, kan andre medlemmer leje et stade på samme vilkår.

Lejepris for stader, samt pris for deltagelse i andelsbigården fastsættes af bestyrelsen.

REGNSKAB

§ 13 Foreningen kan ikke stifte gæld. Regnskabsåret går fra 1. maj i et år til 30. april året efter. Kontingentet gælder for kalenderåret.

Overgangsordning (slettes automatisk fra vedtægterne 1.1.2014): Generalforsamlingen vil i 2013 vedtage et kontingent for 1.5.2013 – 31.12.2013 og et andet kontingent for kalenderåret 2014.

FORENINGENS OPHØR

§ 14 Foreningen kan kun opløses, når to på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum, vedtager en enslydende beslutning herom med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 15 Ved foreningens ophør skal et evt. overskud tilfalde en eller flere organisationer, som på ikke kommercielt grundlag arbejder på samme/beslægtede formål som foreningen.

 

Således vedtaget på generalforsamling den 2. juni 2013.

 

 

 

 

Bestyrelsen for Høje-Taastrup Bilaug

Links

Danmarks Biavlerforening

Swienty, Sønderborg
Bihuset, Heino, Tappernøje
Joel Svenssons Vaxfabrik, Munka-Ljungby

Gl. Roskilde Amts Biavlerforening

Hørsholm og Omegns Biavlerforening

www.stadekort.dk til mobilen

Bier i haven

Rammemål

Bier kan finde på at indsamle svampesygdommen rust fra blade. Det er uvist, hvilken næringsværdi, det har.


Kastration af bier. Hunbi-larver, der skal blive til dronninger, fodres med "gelé royale". Larver, der skal blive til arbejdere, får kun gelé royal i tre dage, hvorefter de fodres med honning og "bibrød", der er fermenteret pollen, som bierne selv har fremstillet.

Man har undret sig over, hvordan denne forskellige fodring gør dronninger i stand til at formere sig i modsætning til arbejderne.

Forskere har fundet et kemikalie i pollen, der hæmmer udvikling ag æggstokkene.

Avanceret søgning
Se også:
Velkommen til nye medlemmer
Se også:
http://www.Bilaug.dk/default.asp?Dok=203  Velkommen til nye medlemmer
Arrangementer
Forrige månedjuni 2024Næste måned
M Ti O To F L S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Klik, og åbn den store kalender

Bestyrelsen for Høje-Taastrup Bilaug

 Søg

Menupunktet Søg giver søgning i artikler (beskeder), men ikke i stadenotater, der har sin egen søgefunktion.